Relacje inwestorskie

Dane spółki

4 Partners TSL S.A.
al. Kasztanowa 18/16
53-125 Wrocław
NIP: 8992861926
REGON: 383266304
Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym  przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000783483.
Aktualny wyciąg z KRS – zobacz plik

Struktura własnościowa

Dane akcjonariuszy 4 Partners TSL S.A. ujawnione są w rejestrze akcjonariuszy.
Rejestr akcjonariuszy dla 4 Partners TSL S.A. prowadzi Dom Maklerski Navigator S.A.

Kapitał spółki

Wysokość kapitału zakładowego:
215 000 zł (opłacony w całości)

Liczba akcji wszystkich emisji:
215 000

Wartość nominalna akcji:
1 zł

Emisja akcji

Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 215.000 zł, oznaczone jako akcje serii A
o numerach seryjnych od A-000001 do A-215000, są akcjami imiennymi.
Akcje spółki są zdematerializowane.

Zarząd spółki

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania
upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
Dane osób wchodzących w skład zarządu:
Michał Kortas – Prezes Zarządu

Informacje finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Notowania giełdowe

Spółka nie jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.